บริการอาชีวเวชกรรม

By AYH Occmed - 14.3.64กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จัดบริการทางด้านอาชีวเวชกรรมในทุกด้าน เพื่อให้ครอบคลุมการดูแลสุขภาพของคนทำงานอย่างครบถ้วน โดยมีการทำงานร่วมกันของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ พยาบาลอาชีวอนามัย นักวิชาการสาธารณสุข และบุคลากรสาขาอื่นๆ รวมถึงเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างกิจกรรมทางอาชีวศาสตร์ที่ให้บริการ

  • การสำรวจสถานประกอบกิจการ (walkthrough survey) เพื่อประเมินการสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพต่างๆ จากการทำงาน 
  • การจัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง
  • การจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
  • การจัดบริการตรวจสุขภาพ
  • การวิเคราะห์ผลการตรวจสุขภาพ
  • การให้คำปรึกษาและการจัดอบรมให้ความรู้
  • การจัดบริการคลินิกอาชีวเวชกรรมเพื่อให้การวินิจฉัย/รักษา/ฟื้นฟูสุขภาพ
  • Share:

You Might Also Like

0 ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น