บุคลากรของเรา


นายแพทย์ศรัณย์ ศรีคำ
พ.บ., วท.ม. (การวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ)
ว.ว. เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงอาชีวเวชศาสตร์)
นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์


นายแพทย์กิตติพล ไพรสุทธิรัตน
พ.บ., วท.ม. (การวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ)
ว.ว. เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงอาชีวเวชศาสตร์)
นายแพทย์ชำนาญการ
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์


แพทย์หญิงพิชญพร พูนนาค
พ.บ., วท.ม. (การวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ)
ว.ว. เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงอาชีวเวชศาสตร์)
นายแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้างานอาชีวป้องกันควบคุมโรค
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์


คุณปิยะนุช อัศวตรีรัตนกุล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
พยาบาลอาชีวอนามัย


คุณศรันยา ดีสมบูรณ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานคลินิกอาชีวเวชกรรม
พยาบาลอาชีวอนามัย


คุณจิติภัสร์ จิระพรชัยศิริ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพวัยทำงาน
พยาบาลอาชีวอนามัย


คุณเยาวลักษณ์ เจริญเผ่า
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานตรวจสุขภาพ
พยาบาลอาชีวอนามัย


คุณเกศินี กิตติบาล
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลอาชีวอนามัย


คุณประทิน ไทยแท้
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้างานพิษวิทยาและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสาธารณสุข


คุณสุกัญญา ธุสาวุฒิ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

  • Share: