เกี่ยวกับเรา

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม เป็นหน่วยงานของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ภายใต้ภารกิจบริการด้านปฐมภูมิ มีภารกิจใจการให้การดูแลสุขภาพแก่วัยแรงงาน ในด้านความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการทำงาน โดยเน้นในด้านการป้องกันไม่ให้เกิดโรคและการเจ็บป่วยจากการทำงาน นอกจากนี้ยังจัดบริการด้านการตรวจรักษาโรคจากการทำงาน ในรูปแบบคลินิกโรคจากการทำงาน และจัดบริการในด้านเวชกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อดูและสุขภาพผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษอีกด้วย


กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ได้รับการประเมินระดับ ดีเด่น ในการประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม จากสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

  • Share: